Vypočti součet největšího sudého dvojciferného čísla a nejmenšího lichého dvojciferného čísla!